NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

2015. évi Zöld Forrás pályázati felhívás

 

Pályázat célja

Környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében.

 

Pályázók köre

Magyarországon bejegyzett, tevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület.

 

Támogatható tevékenységek köre

Támogatási cél:

 • Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
 • Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
 • Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása.

Egy pályázaton belül egy célkitűzést kell megjelölni (de lehet akár többet is).

 

 

Támogatás összege: min. 500.000 Ft, max. 3.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%

 

Benyújtás: 2015. április 30.

 

 

 

 

 

Vidéki muzeális intézmények állományvédelmi fejlesztésének támogatása

 

Pályázók köre

Működési engedéllyel rendelkező vidéki muzeális intézmények.

 

Támogatható költségek köre

 • eszközbeszerzés (pl. párásító, szárító berendezések, mérőműszerek, légtisztító és levegőfertőtlenítő berendezések, raktári és kiállító helyiségek nyílászáróinak fény- és hővédelmét biztosító fóliával való ellátása, rovarhálók, hidegfényű műtárgybarát izzók)*,
 • preparálás anyagköltségei.
 • konzerválás anyagköltségei,
 • restaurálás anyagköltségei,

*Olyan eszközök beszerzése igényelhető támogatás, amelyek igazolhatóan és hatékonyan szüntetik meg a kismolekulájú légszennyező anyagok, penész spórák, por és egyéb más anyagok kivonását a légtérből, folyamatos és üzemszerű használatra alkalmasak a múzeumi munka során.

 

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. április 23.

 

 

 

 


Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása

 

Pályázat célja

Az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztése és felújítása (pl.: akadálymentesítés, bútorok, berendezések, egyéb felszerelési tárgyak beszerzése).

 

Pályázók köre

Települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat.

 

Támogatható tevékenységek köre

a)      a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása.

b)      a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése. Kizárólag az a) ponttal együtt pályázható.

c)       határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények fejlesztése.

 

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség 10%-áig számolható el.

 

Egy pályázó legfeljebb egy intézményben megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást.

 

Támogatás összege: 20 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: max. 50%

 

Benyújtás határideje: 2015. április 15.

 

 

 

 

 

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása

 

 

Pályázat célja

Több alkalomból álló programsorozatok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

 

Pályázók köre

 • Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén
  • civil szervezetek;
  • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel;
  • egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények;
  • önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények;
  • önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok;
  • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények, amelyekben az ifjúsági célcsoport megjelenik.
 • Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén
  • - olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel [civil szervezetek, egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, önkormányzati társulások, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok].

Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):

 • gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
 • gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
 • gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
 • a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.

 

Támogatható főbb tevékenységek és kiadástípusok

 

Dologi kiadások:

 • Jármű üzemeltetés költségei;
 • Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei (pl.: bérleti, kölcsönzési díj);
 • Adminisztráció költségei;
 • PR, marketing költségek;
 • Humánerőforrás fejlesztésének költségei;
 • Kommunikációs költségek;
 • Utazás, kiküldetés költségei;
 • Szállítás költségei;
  • Élelmiszer, étkezés költségei;
  • Nyomda-, szerkesztési-, sokszorosítási költségek;
  • Terjesztési költségek;
  • Szállás;
  • Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés);
  • Rendezvények szervezési költségei;
  • Projekt megvalósításához kapcsolódó menedzsment költségek (számlás kifizetés);

Tárgyi eszközök, immateriális javak:

 • 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök (pl.: irodai gépek, berendezések)

Jelen pályázati kiírás keretében sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására nincs lehetőség.

 

Támogatás összege: max. 1.000.000 Ft

 

Támogatás mértéke: max.90%

 

Benyújtás határideje: 2015. április 16.

 

 

 

 

 

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

 

Pályázók köre

Fiatal mezőgazdasági termelő, aki

 • Természetes személy, és a támogatás első igénylésének évében 40 évesnél nem idősebb, és egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet legkorábban 2011-ben nyújtott be, vagy
 • egy vagy több, a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy.

 

A támogatási jogcím tehát nem összekeverendő a Vidékfejlesztési Program keretében pályázat útján a fiatal gazdák indulásához igényelhető támogatással.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • A támogatás az egységes kérelem keretében, legfeljebb 90 hektár után évente igényelhető, és a SAPS és a zöldítési támogatáson felül jár.

 

Támogatás összege: az igényelt hektárszám a támogatási időszak alatt évente változhat. A támogatás összege várhatóan 67,5 euró/hektár lesz.

A támogatás a mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított ötéves időtartamra, de legkésőbb 2020. december 31-ig nyújtható.

 

Benyújtás határideje: ez az adat még nem ismert.

 

 

 

 

 

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése - 2015 - TERVEZET

 

Pályázat célja

1. célterület: új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése.

2. célterület: egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése.

 

Pályázók köre

 • települési önkormányzatok,
 • önkormányzati társulások,
 • nemzetiségi önkormányzatok,
 • nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek),
 • egyházi jogi személyek.

 

Kizárólag a pályázat mellékletét képező településlistán szereplő településeken megvalósuló fejlesztés lesz támogatható!

 

Támogatható tevékenységek köre

 • új gépjármű beszerzése.

 

Támogatás összege

 • személygépjármű esetén: legfeljebb nettó 3,5 millió forint,
 • terepjáró esetén: legfeljebb nettó 5 millió forint,
 • mikrobusz esetén: kevesebb, mint nettó 8 millió forint.

Támogatás mértéke: 100%.

 

Benyújtás: 2015. április közepétől.

 

 

 

 

 

Táncházi programok megrendezése

Pályázat célja

Rendszeresen működő, olyan táncházi programok támogatására, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 4 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

 

Pályázók köre

 • közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények,
 • önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
 • egyesületek,
 • alapítványok
 • nonprofit gazdasági társaságok.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • előadók tiszteletdíja,
 • zene és technikai szolgáltatók tiszteletdíja,
 • oktatók tiszteletdíja,
 • kézműves foglalkozások szakmai anyagköltsége,
 • reklám- és propagandaköltségek,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető),
 • szállásköltség,
 • terembérlés,
 • helyiségbérlés,
 • eszközbérlés,
  • hang- és fénytechnika bérlés.

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás határideje: 2015. április 21.

 

 

 

 

 

Közművelődési és népművészeti programok megrendezése

 

Pályázat célja

Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezése.

 

Pályázók köre

 • közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények,
 • önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
 • egyesületek,
 • alapítványok,
 • nonprofit gazdasági társaságok
 • szakmai szervezetek.

Támogatható tevékenységek köre

 • előadók tiszteletdíja,
 • közreműködők tiszteletdíja,
 • zsűritagok tiszteletdíja,
 • szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
 • reklám- és propagandaköltségek
 • utazási költség, szállítási költség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető),
 • szállásköltség,
 • terembérlés, helyiségbérlés, területbérlés,
 • eszközbérlés,
 • hang- és fénytechnika bérlés.

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtási határidő: 2015. április 21.

 

 

 

 

 

Zenei programok, programsorozatok megvalósításának támogatása

 

Pályázat célja

Ismeretterjesztő tematikus (komoly- és könnyűzenei) koncertsorozatok, továbbá zenei vetélkedők és interaktív foglalkozások kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából.

 

Pályázók köre

 • a zenei ismeretterjesztés területén többéves gyakorlattal rendelkező előadó-művészeti együttesek, hangversenyszervezők,
 • alap- és középfokú oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója),
 • a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, és egyéni vállalkozók.

 

Támogatható költségek köre

 • szerzői tiszteletdíjak (az ismeretterjesztő program vagy vetélkedő tematikájának kidolgozásában résztvevő szerzők részére),
 • előadók tiszteletdíja,
 • közreműködők tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • terembérleti díj (amennyiben az előadás nem az iskolákban jön létre),
 • helyszínbérleti díj (amennyiben az előadás nem az iskolákban jön létre),
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • hangszerbérlet,
 • kottakölcsönzés és -beszerzés.

 

Támogatás összege: maximum 3.000.000 Ft.


Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás: 2015. április 2.

 

 

 

 

Európa a Polgárokért Program 2014-2020


1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: a II. világháború 70. évfordulója, a háború következményei.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és állampolgári r

észvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2015. szeptember 1.

 

A Program 2015. évi prioritásai

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • a II. világháború 70. Évfordulója:
  • az emberiség elleni bűntettek elleni intolerancia növekedése;
  • a II. világháborút utáni Európa építészete;
  • hidegháború, megosztottság;
  • a Schuman-nyilatkozatot követő integrációs folyamat megindulása 1950-től.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és civil részvétel

 • Vita Európa jövőjéről:
  • Folytatni kell a jelenlegi vitát a gazdasági válság következményeiről, illetve a 2014-es EU választások során felmerült kérdésekről: milyen Európát akarnak a polgárok?
  • Serkenteni szükséges a civil részvétel új, innovatív formáit, és megerősíteni a jelenlegi formákat, lehetőségeket, eszközöket.
  • A vita nem korlátozódhat csak azokra a polgárokra, akik támogatják az EU elképzeléseit. Kiemelten fontos olyan állampolgárok bevonása a projektekbe, akik elutasítják az Európai Uniót, illetve megkérdőjelezik annak eddigi eredményeit, illetve jövőbeni céljait.

 

 

 

 

AAL JP – Living active and independently at home –

Integrált megoldásokat támogató infokommunikációs technológiák az idősebb felnőttek aktív és önálló életviteléhez való hozzájárulásának céljával

 

Pályázat célja

A program céljaival összhangban lévő, innovatív, transznacionális és multi-diszciplináris együttműködési projektek támogatása, melyek egyértelmű piaci potenciállal bírnak.

 

Pályázók köre

Csak konzorciumban lehet pályázni.

A tagoknak legalább 3 különböző AAL Partner országban székhellyel és telephellyel kell rendelkezniük. Minimum 3, maximum 10 partner, amelyből:

 • egy üzleti partner;
 • egy KKV, ami egyben lehet az üzleti partner is;
 • egy végfelhasználó szervezet.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Felhasználóbarát, hozzáférhető és funkcionális tecnológiai megoldások kialakítása.
 • Elsődleges prioritás: a meglévő technológiák integrálása IKT-alapú megoldások létrehozásának céljával, amelyek támogatják az időseket a saját otthonukban, növelve függetlenségüket, lehetővé teszik és ösztönzik a társadalmi, gazdasági, kulturális és közügyekben való részvételüket, támogatják a mindennapi életüket és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.

 

Támogatás összege: min. 1 000 000 EUR, max. 7 000 000 EUR

 

Beadási határidő: 2015. május 28.