NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás


Pályázat célja

A hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.

 

Pályázók köre

 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező kutatóhelyei;
 • egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények;
 • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség (max. 3 konzorciumi tag).

 

Nem támogathatóak  a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló  projektek.

 

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható:

 • Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése.

 

Kizárólag a fenti tevékenységhez kapcsolódóan:

 • épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések;
 • projekt előkészítés, projektmenedzsment;
 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele;
 • szolgáltatás igénybevétele.

 

Olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra- beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz.

 

Támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 1.000 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtási időszak: 2015. október 15-től 2017. október 15-ig.

 

 

 

 

Iparjog


Pályázat célja

A szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

 

Pályázók köre

 • mikro-, kis- és középvállalkozások;
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság.

 

Nem támogathatóak  a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló  projektek.

 

Támogatható tevékenységek

 • Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható, max. 200 000 Ft);
 • Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek (1-3 millió Ft):
  • újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások igénybevétele;
  • hazai és külföldi iparjogvédelmi bejelentés, európai szabadalom hatályosítása;
  • Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
  • max. 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek.
 • Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek (max. 2 millió Ft).

Támogatás összege: min. 1 millió Ft, max. 6 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtási időszak: 2015. szeptember 24- től 2017. szeptember 25-ig.

 

 

 

 

 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

 

Pályázat célja

A hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése, olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

 

Pályázók köre

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, és
 • éves átlagos statisztikai létszámuk a legutolsó lezárt teljes üzleti évben min. 1 fő volt.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség (max. 3 konzorciumi tag).

 

Nem támogathatóak  a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló  projektek.


Támogatható tevékenységek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

 • Ipari kutatás;
 • Kísérleti fejlesztés.

A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében:

 • Eljárás-innováció: új, vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása.

Kizárólag a fentiekhez kapcsolódóan:

 • eszközbeszerzés;
 • épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alapinfrastrukturális fejlesztések;
 • immateriális javak beszerzése;
 • a beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek;
 • kiállításon vagy vásáron való részvétel(max. 40 millió Ft);
 • projektelőkészítés, projektmenedzsment;
 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele;
 • a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.

 

 

Támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 1 000 millió Ft.

 

Támogatás mértéke

A vállalkozás méretétől (KKV vagy nagyvállalat), a megvalósítás helyszínétől és a megvalósítani kívánt tevékenységektől függően: max. 80%.


Benyújtási időszak: 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig.

 

 

 

 

 

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása


Pályázat célja

Forrás biztosítása a helyi önkormányzatok és társulásaik 2007-2013 programozási időszak európai uniós, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési pályázatainak a legkésőbb 2016-ban megvalósuló projektrészéhez kötődő saját forrás kiegészítéséhez és 2016. december 31-éig történő lehívásához.

 

Pályázók köre

A Kvtv. 3. melléklet II. 3. pontja szerinti:

 • helyi önkormányzat,
 • társulás.

Társulás esetén a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot.

 

Támogatható alcélok

 • 1. vízgazdálkodási cél:
  • vízrendezési és csapadékvíz-elvezetés;
  • árvízvédelem;
  • ivóvízminőség-javítás.
 • 2. környezetvédelmi cél:
  • települési szilárdhulladék-kezelés;
  • települési hulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása;
  • szennyvízelvezetés és –tisztítás;
  • önkormányzati feladatok ellátását szolgáló energia-hatékonyság növelése.
 • 3. szociális város-rehabilitáció;
 • 4. egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást ellátó intézmények fejlesztése;
 • 5. bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézmények fejlesztése;
 • 6. belterületi közutak, kerékpárutak fejlesztése.

 

Keretösszeg: 16 900 millió Ft.

 

Támogatás mértéke:

 • 1. pont szerinti pályázati alcél esetén: 60%;
 • 2-6. pontok szerinti pályázati alcélok esetén: 50%.

 

Benyújtás határideje: 2015. október 1.

 

 

 

 

 

Norvég Civil Alap - Akciópályázat

 

Pályázat célja

Kampányok, közös mozgósító és érdekérvényesítő fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

 

Pályázók köre

 • Magyarországon legalább 1 éve bejegyzésre került civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szövetségek.

A pályázók a megpályázott projektet önállóan, konzorciumban partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják.

 

Konzorciumi partnerszervezetek lehetnek:

 • magyarországi civil szervezet;
 • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus donor és kedvezményezett országaiban működő szervezetek és intézmények megkötés nélkül ((donor országok: Norvégia, Izland, Liechtenstein; kedvezményezett országok: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Spanyolország, Portugália, további országok: Ukrajna, Szerbia, Horvátország);
 • nemzetközi civil szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

Témák:

 • a demokratikus emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség;
 • jó kormányzás, az átláthatóság és részvételi demokrácia elősegítése;
 • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
 • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése, a kultúrák közti különbségek megismerése és elfogadása;
 • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére);
 • a nemek közti egyenlőség elősegítése, továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása;
 • a hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek együttműködésének fejlődése;
 • a környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése.

Elszámolható:

 • bér- és járulékköltség;
 • utazási költség és napidíj;
 • projekthez szükséges új vagy használt berendezések, kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
 • szolgáltatások költségei (kommunikáció, rendezvények, nyomtatás és kiadvány költségek, irodabérlet, honlap fejlesztés, egyéb).

 

Támogatás összege: legalább 1000 €, legfeljebb 10 000 €.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Benyújtás: 2015. december 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása - GINOP-1.2.2-15 - FELFÜGGESZTVE A NEM SZABAD GAZDÁLKODÁSI ZÓNÁKBAN MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ESETÉBEN

 

 

Pályázat célja

KKV-k versenyképességének javítása: új eszköz beszerzése.

 

 

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalozásnak minősülő

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • szövetkezetek,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházásokhoz nem nyújtható támogatás.


 

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Önállóan támogatható (a projekt legalább 50%-a):
  • Új eszköz beszerzése.
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódóan:
   • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
   • az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás;
   • információs technológia-fejlesztés;
   • online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés;
   • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
   • Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:
    • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő
    • új eszközök beszerzése;
    • akadálymentesítés, infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás;
    • információs technológia-fejlesztés (IT akadálymentesítés).

Támogatás összege

 • Egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező cégek esetében: 5 millió Ft – 50 millió Ft.
 • Egy teljes lezárt üzleti évvel NEM rendelkező cégek esetében: 5 millió Ft – 10 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: legfeljebb 50%.

 

Benyújtási időszak: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig.

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése - GINOP-1.2.1-15 - FELFÜGGESZTVE

 

 

Pályázók köre

Legalább 1 lezárt üzleti évvel, 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező és 1 fő statisztikai létszámmal bíró, Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalkozások, melyek tevékenységüket tekintve:

 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai.

 

A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak.

 

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan:

 • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése.

Önállóan nem támogatható, kizárólag eszközbeszerzéshez kapcsolódóan:

 • az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 • az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
 • információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek;

 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor (önállóan nem támogatható):

 • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése;
 • a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás;
 • az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.

 

 

Támogatás összege: min. 50.000.000 Ft, max. 500.000.000 Ft.

 

 

Támogatás maximális mértéke: a megvalósulás helyszínétől függően 35-50%.

 

 

Benyújtási időszak: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig.

 

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

 

Pályázat célja

A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése.

A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak.


Pályázók köre

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel,
 • legutolsó lezárt üzleti évük alapján legalább 2 fő statisztikai létszámmal rendelkeznek,
 • tevékenységüket tekintve magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és
 • hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és
 • a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy
 • részvételük intenzitása ilyen  tekintetben növekszik.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiségű gazdasági társaságok;
 • egyéni vállalkozók, egyéni cégek;
 • szövetkezet.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan:

 • a)     Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel;
 • b)     Külföldi árubemutató szervezése.

Önállóan nem támogatható csak az a) és b) pontokhoz kapcsolódóan:

 • Piacra jutás támogatása;
 • Információs technológia-fejlesztés;
 • Tanácsadás igénybevétele;
 • Piackutatás elkészítésének költsége;
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

 

Támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%.

 

Benyújtási időszak: 2015. június 22-től 2017. június 22-ig.

 

Az alábbi linken elérhető díjmentes előminősítő adatlapunk, melyet szíveskedjen kitölteni. Az így kapott információk alapján szakértő kollégáinkkal megvizsgáljuk a pályázás lehetőségét, és felvesszük Önnel a kapcsolatot:

 

Díjmentes előminősítés

 

 

 

 

 

Európa a Polgárokért Program 2014-2020


1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: a II. világháború 70. évfordulója, a háború következményei.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és állampolgári r

észvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2016. március 1.

 

 

 

A Program 2015. évi prioritásai

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • a II. világháború 70. Évfordulója:
  • az emberiség elleni bűntettek elleni intolerancia növekedése;
  • a II. világháborút utáni Európa építészete;
  • hidegháború, megosztottság;
  • a Schuman-nyilatkozatot követő integrációs folyamat megindulása 1950-től.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és civil részvétel

 • Vita Európa jövőjéről:
  • Folytatni kell a jelenlegi vitát a gazdasági válság következményeiről, illetve a 2014-es EU választások során felmerült kérdésekről: milyen Európát akarnak a polgárok?
  • Serkenteni szükséges a civil részvétel új, innovatív formáit, és megerősíteni a jelenlegi formákat, lehetőségeket, eszközöket.
  • A vita nem korlátozódhat csak azokra a polgárokra, akik támogatják az EU elképzeléseit. Kiemelten fontos olyan állampolgárok bevonása a projektekbe, akik elutasítják az Európai Uniót, illetve megkérdőjelezik annak eddigi eredményeit, illetve jövőbeni céljait.